Szociális célú tüzelőanyag támogatás

804

Az Önkormányzat a kérelmet előterjesztő személyek részére szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok,
c) egyedül élő időskorúak, akiknek havi jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát nem haladja meg,
d) továbbá az előző pontokba nem besorolható, de nyilvántartott adatok alapján bizonyíthatóan rossz szociális körülmények között elő (pl. munkanélküli ellátásban részesülő, ellátatlan munkanélküli, tartós beteg, fogyatékos vagy kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő) személyek, ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítják.

A teljes Önkormányzati rendelet és kérelem:

[dg fancy=”false” ids=”1781″]