Pályázati felhívás – 2018.

1 406

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben is támogatni kívánja a Szegvár településen lakóhellyel, székhellyel rendelkező vagy Szegváron ténylegesen tevékenységet folytató személyeket, szervezeteket (civil szervezetek), egyházakat, segélyszervezeteket, helyi közösségeket. A képviselő-testület a 40/2018. (III.29.) számú határozatával döntött a pályázat jelen felhívásban rögzített feltételekkel történő kiírásáról.

Az Önkormányzat a támogatást a 2018. évi költségvetésében erre a célra elkülönített forrás terhére biztosítja az önkormányzati támogatásokról szóló 4/2017. (III.31.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Az Önkormányzat részére támogatás iránt benyújtott kérelmet, pályázatot írásban kell előterjeszteni.

A támogatási kérelemnek (pályázat) tartalmaznia kell:
a) támogatás felhasználásának célját,
b) részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
c) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
e) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
f) a kérelmező nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.

Amennyiben a pályázó nem bíróságon bejegyzett szervezet, akkor a c) pontban meghatározott igazolás helyett a szervezet képviselője által aláírt nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.

A d), e) és f) pontokban megjelölt nyilatkozat formanyomtatványát az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amely az önkormányzat honlapjáról (www.szegvar.hu) letölthető vagy kérhető az Önkormányzati Hivatal portáján.

A pályázatok beadási határideje: 2018. április 27. (péntek) 12,00 óra.

A pályázatokat papír alapon egy eredeti példányban a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) Emelet 11. számú irodájában kell leadni.

A pályázatok elbírálására a 2018. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A pályázatok eredményéről minden pályázó a képviselő-testületi ülést követően, határozat formájában értesítést kap.

[dg new_window=”true” fancy=”false” ids=”2059″]