Megfigyelési körzet elrendelése és kiterjesztése madárinfluenza miatt

1 019

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

2020. április 30. napján.

Szentes teljes közigazgatási külterületére

Derekegyháza, Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Nagytőke, Szegvár teljes közigazgatási bel— és külterületére

kiterjedően megfigyelési körzetet rendeltek el

a magas patogenitású madárinfluenza újabb kitörési pontok (Szentes N46.6646 és E20.2932, valamint N46.6647 és E20.2981) körüli 10 km-es zónát magában foglalva, továbbá a magas patogenitású madárinfluenza járvány súlyosbodása miatt az Országos Járványvédelmi Központ (továbbiakban OIK) 2020. április 29-i útmutatása alapján a korábban már elrendelt kitörési pontok körüli 10 km-es megfigyelési körzeteket is magában fogaló területeket kiterjesztve a (térkép) alapján.

A területek határán a fő közlekedési utakon ,,Megfigyelési körzeti zárlat madárinfluenza miatt” feliratú táblát kell elhelyezni.

A megfigyelési körzetben az alábbi intézkedéseket rendelték el baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra (továbbiakban gazdaságok):

1.) A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett területek lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

2.) Minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast és takarmányukat a gazdaság/ udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Ha ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és madárhálóval minden oldalról lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfi—állományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

3.) A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

4.) Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell (telepi hullaégető útján, vagy a 8.) e./ pont szerint).

5.) Tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak Vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése.

6.) Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

7.) Tilos beszállítani, kiszállítani és a területen belül szállítani közúton, vasúton:

– baromfit, tojásrakás előtt álló és napos baromfit;

– más, fogságban tartott madarakat;

– étkezési és keltetőtojást;

– baromfihúst;

– baromfi vagy más madarak állati melléktermékeit (hullák, és tartásukból

származó használt alom, trágya, hígtrágya), valamint ezek szétszórni.

A szállítási tilalom nem vonatkozik:

– a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő belső szállításra;

– a megfigyelési körzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.

8.) Hatóságom bizonyos feltételek teljesülése esetén külön kérelemre, az OIK jóváhagyása után, engedélyezheti megfigyelési körzetben lévő gazdaságból:

a./ Baromfi szállítását — a korlátozás alatt nem álló területekről is – azonnali levágásra a kijelölt vágóhídra az alábbi feltételekkel:

– a vágóhídra küldést megelőző 24 órán belül hatósági állatorvosi Vizsgálat;

– azon megyei kormányhivatal, melynek illetékességi területén belül a kijelölt vágóhíd található, értesítését követően hozzájárul a baromfi fogadásához, és megerősíti a levágást a feladó megyei kormányhivatalnak;

– kedvező eredménnyel lezárult az állomány laboratóriumi, 60 db kloáka tampon vizsgálata;

– korlátozás alatt nem álló területekről történő beszállításkor 30 db kloáka tamponminát kell venni és beküldeni vizsgálatra, a madarak az eredmény megérkezése előtt szállíthatók, ha a nyomonkövetési dokumentációk rendben vannak.

b./ Toiás rakás előtt álló és napos baromfi szállítását Magyarország területén lévő olyan gazdaságba szállítása:

– amelyben nincs más baromfi;

– amelyet a megyei kormányhivatal előzetes értesítés alapján már engedélyezett, és hozzájárult a baromfi fogadásához;

-a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigyelés alá kell helyezni és legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia;

– továbbá napos esetében bármely más gazdaságba, ha a napos baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kívül fekvö baromfitartó gazdaságokból származó és a keletetőben elkülönítetten kezelt keltetőtoj ásból kelt ki.

c./ Keltetőtojás szállítását keltetőbe, ha a tojást és annak csomagolását feladás előtt fertőtlenitik és biztosítják a visszakereshetőségüket.

d./ Étkezési tojás szállítását:

– csomagolóközpontba egyszer használatos csomagolásban, ha az a hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel;

– tojástermék gyártó üzembe;

– ártalmatlanításra.

e./ Állati melléktermék (hulla, használt alom, trágya, hígtrágya) szállítását: kijelölt telepre köztes tárolás vagy egyből a madárinfluenza vírusok lehetséges jelenlétének megszüntetését szolgáló kezelés céljából.

9.) A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni. A baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgálat céljából, szükség esetén mintát vesznek az állományból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Az állomány állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai vizsgálatát az állattartók tűrni kötelesek

10.) A gazdaságok be- és kijáratánál járművek és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell.

11.) A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, és minden más, vírussal történt fertőzésre gyanús dolog vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt a használatuk után azonnal takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

12.) A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek az alábbiakat kell betartaniuk:

– öltözet cseréje csak a gazdaságban tartózkodás során használt munkaruhára, vagy teljes egyszer-használatos vagy fertőtleníthető védőruházatra,

– a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,

– a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden személy adatainak bejegyzése.

13.) . A gazdaságba csak Hatóságom engedélyével vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas, valamint háziasított emlős, kivéve azokat az emlősöket, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve fogságban tartott madarakkal, valamint ketreceikkel.

14.) A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

– a takarmány— és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%—ot,

– a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,

– egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%—ot,

– bármilyen a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet, kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell az illetékes járási hivatalnak.

15.) Az elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaság előírások szerint elvégzett takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

A teljes határozat (lapozható pdf dokumentum), valamint a kitörési pontokat tartalmazó térkép lentebb megtekinthető:

csmkh-határozat