Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Telephely: 6635 Szegvár, Régitemető utca 1.
Ügyvezető: Bandula Ferenc
Cégjegyzék szám: 06-09-014018

Tulajdonos: Szegvári Nagyközségi Önkormányzat (részesedés mértéke: 100 %)
Székhelye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Adószáma: 15354556-2-06

Céginformációk

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

A társaság a közhasznú tevékenységekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjaiba foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

 • környezetvédelem
 • ár és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
 • a közforgalom számára megnyitott híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

A társaság fő tevékenysége:
– vízi létesítmény építése

A társaság közhasznú -a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség – és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

2. A társaság jelenlegi létszáma:

11 fő, melyből 8 órás foglalkoztatott 10 fő, 6 órás foglalkoztatott 1 fő.

3. A társaság referenciái:

 • külső homlokzat kivitelezése, vakolás, festés
 • építési terület előkészítése
 • építőipari elemek gyártása
 • víztermelés,- kezelés,- ellátás
 • közintézmények technikai fenntartása
 • komplex kivitelezés közintézményeknek, lakosságnak

2010. február 1-jétől a vízszolgáltatást társaságunk veszi át és végzi Szegvár településen.

Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai:

1. Kardos Gyula
2. Piti János
3. Purgel László

A felügyelő bizottság feladatai:

 • a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
 • köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
 • köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 • ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé rendkívülis taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére. Amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.
 • tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

Szervezeti egységet vezető munkavállaló:
Neve: Bandula Ferenc
Munkakör: ügyvezető; a munkavállalót munkaviszonya alapján havonta bruttó 340.000 Ft munkabér illeti meg