Új eljárásrend az irányított égetésekre vonatkozólag

740

A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása szerint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel, 2020. január 22-én módosított az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, – továbbiakban OTSZ – a külterületi ingatlanokon történő irányított égetésekre vonatkozólag új eljárásrend került kidolgozásra, a belterületi ingatlanokra vonatkozólag a jogalkotó nem hozott be új rendelkezéseket, belterületen az illetékes önkormányzat által kiadott helyi rendeletben foglaltak a mérvadóak esetleges égetés esetén.

Összegzésképpen minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 05-tel hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján engedélyeztetni kellett a katasztrófavédelem helyi szerve előtt, a 2020. január 22-től hatályos változatának 226. § (2) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosának, használójának az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az alábbi formákban kerülhet benyújtásra az égetés:

  • Email formában: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
  • Ügyfélkapun: CSMKI (hivatali kapu azonosító: 109255138)
  • Cégkapun keresztül: CSMKI ( (hivatali kapu azonosító: 109255138)
  • E-papíron keresztül:

Témacsoport – Tűzvédelemmel/tűzesettel kapcsolatos ügyintézés

Ügytípus – Tűzvédelmi hatósági ügyintézés

Címzett – Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A külterületi ingatlanokon történő égetés végzésére az OTSZ alábbi passzusai vonatkoznak:

225.§ (1) * Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

226. § *  (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) *  a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) *  a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.